Vedtægter for MS Dans

 

§ 1. Navn og hjemsted:

Stk. 1) Foreningsnavn er: MS Dans
 
Stk. 2) Foreningen er medlem af Dans Danmark og derigennem Danmarks Idræts Forbund – DIF. Foreningen er desuden medlem af Ringsted Idræts Union.
 
Stk. 3) Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune.

§ 2. Formål:

Stk. 1) Foreningens formål er: 
            a) at virke til gavn og udbredelse af dansesporten på såvel motions-som eliteniveau.
            b) at oparbejde/styrke sammenholdet og kammeratskabet blandt medlemmerne.
            c) at skabe de bedst mulige forhold for foreningens medlemmer til udøvelse af deres sport.

 
§ 3. Medlemskab:
Stk. 1) Som medlem kan optages enhver med interesse for amatørdans og dansesport.
 
Stk. 2) Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værger.
 
Stk. 3) Anmodning om optagelse kan nægtes af bestyrelsen, som dog er pligtig til, at forelægge spørgsmålet for førstkommende generalforsamling – efter anmodning fra den, som er nægtet optagelse.
 
Stk. 4) Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med en måneds varsel. Indbetalt undervisningskontingent refunderes ikke. 
 
Stk. 5) Som gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet har betalt sit medlemskontingent og undervisnings-kontingent frem til den dag, hvor udmeldelsen har virkning.
 
Stk. 6) Et medlem har krav på skriftlig bekræftelse af udmeldelsen.
 
Stk. 7) Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem, hvis dette ved tale eller handling skader foreningens interesser.
 
Stk. 8) Bestyrelsen er på anmodning af den, der er ekskluderet, pligtig til at forelægge sin beslutning på førstkommende generalforsamling.
 
Stk. 9) Et aktivt medlem, der ikke har betalt undervisnings-kontingent senest 2 måneder efter forfaldsdag, slettes af foreningen og kan kun genoptages mod betaling af indskud svarende til 2 måneders undervisnings-kontingent. Restance er samtidig ensbetydende med, at man ikke kan tilmeldes turneringer eller deltage i andre af foreningen afholdte arrangementer.
 
§ 4. Kontingent:

Stk. 1) Medlems-kontingent fastsættes af bestyrelsen, og godkendes af generalforsamlingen. Hvis kontingentet ikke er betalt 2 måneder efter forfaldsdato, slettes medlemmet af foreningen og kan kun optages med bestyrelsens tilladelse og mod at betale et indskud svarende til restancen.
Endvidere kan restancen medføre udelukkelse i turneringer.
Kontingent for støttemedlemmer opkræves en gang årligt.
Medlemskab tegnes for en sæson ad gangen.


Stk. 2) Der findes følgende typer af medlemskaber i MS Dans:
 • Aktive medlemmer. 
 • Gæstemedlemmer der har ret til at deltage i enkeltstående arrangementer 
 • Støttemedlemskab.
Stk. 3) Undervisnings-kontingentet fastsættes af bestyrelsen på baggrund af budget for sæsonen.
Undervisningskontingent opkræves i 3 rater, senest 1. september, 1. november og 1. februar.

Stk. 4) Kontingentindtægter skal alene dække foreningens omkostninger, og et eventuelt overskud tilbageføres til aktiviteter, der kommer samtlige aktive medlemmer til gode.
 
Stk. 5) Bestyrelsesmedlemmer kan deltage gratis på foreningens hold. Derudover får 2. og efterfølgende tilmeldinger i husstanden 50% rabat på holdkontingentet. Suppleanter får 50% i rabat på holdkontingentet. Hvis ikke bestyrelsesmedlemmet/suppleanten benytter sig af muligheden for gratis hold, så tilfalder denne mulighed barnet eller anden voksen i husstanden. Alle medlemmer skal betale medlemskontingent.

 
 
§ 5. Regnskab og revision:
Stk. 1) Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2) Regnskabet føres af foreningens kasserer og revideres af én af generalforsamlingen valgt revisor. Ved den valgte revisors fravær er det den ligeledes generalforsamlingsvalgte revisorsuppleant, der reviderer regnskabet.
 
Stk. 3) Foreningens reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
 
Stk. 4) Foreningen kan modtage sponsorstøtte til aktiviteter samt dansere. Bestyrelsen v/ formanden indgår aftaler med mulige sponsorer.
Sponsorater kan målrettes enkelte aktiviteter og danse-arter efter sponsors ønske.
 
§ 6. Generalforsamlingen:
Stk. 1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
 
Stk. 2) Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
 
Stk. 3) Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside og skriftligt (mail/SMS) til samtlige medlemmer. 
 
Stk. 4) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse.
 
Stk. 5) Samtlige medlemmer af foreningen, har ret til at møde på generalforsamlingen.
Aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 3 måneder og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. 
Medlemmer under 18 år kan kun stemme via fremmøde fra forældre/værge.
Gæstemedlemmer har ikke stemmeret.
Støttemedlemmer har ikke stemmeret.
 
Stk. 6) Dirigenten leder generalforsamlingen, og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, afstemningerne og disses resultater. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
 
Stk. 7) Stemmeafgivningen sker normalt ved håndsoprækning med mindre 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Dog foregår alle valg ved skriftlig afstemning når flere end det nødvendige antal kandidater er foreslået.
 
Stk. 8) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset fremmødte antal medlemmer.
 
Stk. 9) Beslutning træffes ved simpelt flertal bortset fra vedtægtsændringer, der kun kan vedtages ved 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 10) Dagsorden på den ordinære generalforsamling: 
 
 
 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmetæller

 4. Formandens beretning

 5. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

 6. Godkendelse af næste års budget og kontingent

 7. Indkomne forslag
  a. Forslag fra bestyrelsen
  b. Forslag fra medlemmerne
 8. Valg af formand (ulige år)

 9. Valg af kasserer (lige år)

 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (hvert år)

 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)

 12. Valg af revisor

 13. Valg af revisorsuppleant

 14. Eventuelt

Stk. 11) Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 
§ 7. Foreningens ledelse:
Stk. 1) Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
 
Stk. 2) Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Samt forældre/værge til medlem under 18 år.
 
Stk. 3) Bestyrelsen sammensættes som følger: Formand - Næstformand - Kasserer - 2 bestyrelsesmedlemmer - 2 suppleanter.
 
Stk. 4) Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. Ved stemmelighed er formandens (og ved formandens udeblivelse, næstformandens) stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede.
 
Stk. 5) Suppleanter tager del i bestyrelsens arbejde på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. Dog har suppleanter ikke stemmeret.
 
Stk. 6) Suppleanter indtræder som stemmeberettiget bestyrelsesmedlem, hvis et medlem træder ud af bestyrelsen.
 
Stk. 7) Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden til bestyrelsesmøderne.
 
Stk. 8) Formanden indkalder til bestyrelsesmøde.
 
Stk. 9) Hvert møde i bestyrelsen dokumenteres ved et beslutningsreferat påført mødedato og deltagere.
 
Stk. 10) Bestyrelsen nedsætter de udvalg, som den skønner, er nødvendige for foreningens virke. I sådanne udvalg kan indvælges aktive og passive (støtte) medlemmer udenfor bestyrelsen.
 
Stk. 11) Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000 kræves dog underskrift af både formand og kasserer i foreningen. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 50.000 godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
 
§8. Opløsning:
Stk. 1) Foreningen betragtes som opløst, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en særlig dertil indkaldt generalforsamling stemmer herfor.
 
Stk. 2) I tilfælde af opløsning skal formuen fordeles til ungdomsarbejdet i Ringsted kommune.


§ 9. Datering:
Vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling den 5. april 2009
Vedtægter ændret på ekstra ordinær generalforsamling den 27. april 2010
Vedtægter ændret på ordinær generalforsamling den 11. april 2011
Vedtægter ændret på ordinær generalforsamling den 19. april 2012 
Vedtægter ændret på ordinær generalforsamling den 02. marts 2016 
Vedtægter ændret på ordinær generalforsamling den 13. marts 2017

Vedtægter ændret på ordinær generalforsamling den 20. april 2022

Facebook

Youtube

MS Dans - Info@MS-Dans.dk - 4100 Ringsted - Tlf. 28186960 - 20928950